Podvojné účtovníctvo

 • Kompletné vedenie  účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva
  • predkontácia a zaúčtovanie všetkých účtovných skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva   z predložených prvotných dokladov (faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, mzdové náklady, dlhodobý majetok a iné účtovné prípady, ktoré vyplývajú z ostatných zmlúv a iných písomností spoločnosti)
  • účtovné zápisy sú zaúčtované v účtovných knihách , ktoré stanovuje zákon o účtovníctve pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
 • Evidencia dlhodobého majetku a odpisovanie na základe odpisového plánu
 • Priebežné predkladanie výsledku hospodárenia a evidencie pohľadávok a záväzkov účtovnej jednotky  za dané obdobie
 • Ekonomické, účtovné poradenstvo na základe poskytnutých informácií
 • Na základe predložených inventúrnych súpisov spracovanie inventarizácie
 • Spracovanie DPH a daňového priznania dane z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu
 • Zostavenie účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky účtovnej závierke
 • Vypracovanie daňového priznania daň z príjmu právnických osôb (aj pre podnikateľov, ktorým nevedieme celoročne účtovníctvo)
 • Zabezpečíme odosielanie všetkých daňových priznaní elektronickou formou (s cieľom maximálne odbremeniť našich klientov)
 • Ostatné služby pridružené k vedeniu podvojného účtovníctva
  • na základe dohody je možno viesť účtovníctvo podľa jednotlivých stredísk, prispôsobiť analytickú evidenciu účtovania nákladov a výnosov požiadavkám Vašej účtovnej jednotky
  • možnosť vypracovania i iných daňových priznaní ako je daň z motorových vozidiel
  • možnosť sledovanie nákupu pohonných hmôt na jednotlivé vozidlá
  • kompletné administratívne služby (fakturácia, úhrady, …)
  • spracovanie štatutárnych výkazov pre Štatistický úrad SR, Národná banku SR, a iné
  • zastupovanie účtovnej jednotky v prípade kontroly pred orgánmi štátnej správy – napr. daňovým úradom, poisťovňami